Exams - Z Ringu summer camp

Exams:

VALKÝRA z Ringu

( Leviathan z Ringu x Mamba z Ringu)- passed exam SPr 1 ( 92 pts.)

LEVIATHAN z Ringu

( Tommy dei Roeri x Isa de Cuervonegro)- passed exam SPr 3 ( 91 pts.)

SHANGRI LA z Ringu

( Balrog z Ringu x Legenda z Ringu) - passed exam ZVV1 

ORIGIN OPPORTUNITY z Ringu

(Full Monthy du Val d´Europe x Energy z Ringu)- passed exam SPr 2

SNIPER z Ringu

(Balrog z Ringu x Legenda z Ringu) - passed exam BH-VT