Novinky

Exams:

VALKÝRA z Ringu

( Leviathan z Ringu x Mamba z Ringu)- passed exam ZVV1 ( 95-90-94) - national IGP1

LEVIATHAN z Ringu

( Tommy dei Roeri x Isa de Cuervonegro)-passed exam IFH 1 ( 99 pts.)

ULTIMATE RISK z Ringu

( Arko de Rincomar x Legenda z Ringu)- passed exam BH-VT

ORIGIN OPPORTUNITY z Ringu

(Full Monthy du Val d´Europe x Energy z Ringu)- passed exam SPr 1

QUATTRO z Ringu

( Leviathan z Ringu x Bestia z Ringu)- passed exam ZVV1 

 

Shows:

YGGDRASIL z Ringu

( Otis v.d. Munzenburg x Valkýra z Ringu)- International dog show Denmark 17.06.2022 VP1, Best puppy in breed

YODA MASTER z Ringu

( Otis v.d. Munzenburg x Valkýra z Ringu)-Special club show Sweden 6.06.2022 
VP1- in category 4-6 months, VP2 in category 6-9 months

YUPPIE YAY YE z Ringu

( Otis v.d. Munzenburg x Valkýra z Ringu)- Club show Czech Republic VP1

VALKÝRA z Ringu

( Leviathan z Ringu x Mamba z Ringu)- Club show Czech rep. Exc. 1, CACK, Best female on the show

ENERGYz Ringu

( Essex v. Europakanal x Victory z Ringu)- Club show Czech rep. Exc.1 - veteran class

 

Healt tests:

WALPURGA THERESIA z Ringu

( Zodiac Sign of Kellaney xLegenda z Ringu)-  spondy 0, HD 0/0, ED 0/0, OCD 0

 SHANGRI LA z Ringu

(Balrog z Ringu xLegenda z Ringu)-  heart 0