BH-VT

Exams 29.11.2021

VALKÝRA z Ringu

( Leviathan z Ringu x Mamba z Ringu)- passed exam  BH-VT ( doghandler Adriana)

SHANGRI LA z Ringu

( Balrog z Ringu x Legenda z Ringu)- passed exam BH-VT ( doghandler Iva Fojtíková, owner Vladimíra Nováková)