AD exam, August 2021

VALKÝRA z Ringu - ( Leviathan z Ringu x Mamba z Ringu) 

VENDETA z Ringu- ( Leviathan z Ringu x Mamba z Ringu)

ULTIMATE RISK z Ringu - ( Arko de Rincomar x Legenda z Ringu) 

SHANGRI LA z Ringu - ( Balrog z Ringu x Legenda z Ringu)

SNIPER z Ringu - ( Balrog z Ringu x Legenda z Ringu)

 

Congratulation :-)  !